Emprenedoria

BIZBARCELONA


2020

Desplegament de l’estratègia de continguts

El BIZBARCELONA és la fira de referència a Catalunya en l’àmbit de l’emprenedoria, les start-ups, les pimes i els treballadors autònoms. Aquest esdeveniment organitzat per Fira Barcelona ofereix solucions per fer enlairar projectes d’emprenedoria, per transformar negocis, assessorament o idees inspiradores compartides per ponents de referència. S’hi fan conferències, taules rodones i reunions entre emprenedors, inversors i assessors, entre d’altres activitats.

Ens van plantejar el repte d’ajudar-los a desplegar la seva estratègia de continguts online i a explicar-se amb una narrativa renovada i un to diferenciat. Un element central d’aquesta estratègia era el llançament d’un nou newsletter. El repte que teníem per davant era desenvolupar un pla editorial de continguts que connectés amb els interessos del públic target del saló, que generés engagement i que oferís continguts fonamentalment informatius.


En un període de temps ajustat vam conceptualitzar —en col·laboració amb el proveïdor informàtic del saló— i engegar el nou newsletter Bizmagazine. Ens encarregàvem de fer la cura de continguts combinant propostes temàtiques pròpies i de la Bizcommunity, l’ecosistema d’entitats, empreses i associacions vinculades al BIZBARCELONA. Tots els continguts s’elaboraven en tres idiomes, optimitzats a nivell de SEO, tant on page com off page, i emprant keywords estratègiques. Aquests continguts de qualitat afavorien el tràfic orgànic de visites a la pàgina web del saló d’emprenedoria propiciant que el cercador Google en millorés el page rank i n’augmentés la visibilitat.

Alpinista Samurai - Agència de Content

La creació del Bizmagazine també va contribuir a millorar de manera substancial l’estratègia multicanal del BIZBARCELONA. Els continguts generats es compartien a través de les diferents xarxes socials i d’altres canals de comunicació.

Una web renovada i adaptada a la nova narrativa

Un altre element molt rellevant de la nova estratègia de continguts online era la pàgina web. Treballant conjuntament amb el seu proveïdor informàtic i amb el departament TIC de Fira Barcelona, vam col·laborar a reestructurar-la i dotar-la de continguts alineats amb aquesta nova identitat.

La pàgina web del BIZBARCELONA jugava un paper molt important en l’estratègia comunicativa del saló, prèviament i durant la seva celebració, ja que s’hi anaven presentant els participants, els ponents i totes les conferències i activitats programades. Una altra de les tasques claus que havíem de dur a terme era la cura de continguts de tot el programa d’activitats en tres idiomes i fer-ne la pujada al seu CMS.

Emprenedoria

BIZBARCELONA


2020

Despliegue de
la estrategia
de contenidos

El BIZBARCELONA es la feria de referencia en Cataluña en el ámbito del emprendimiento, las start-ups, las pymes y los trabajadores autónomos. Este evento organizado por Fira Barcelona ofrece soluciones para impulsar proyectos de emprendimiento, para transformar negocios, asesoramiento o ideas inspiradoras compartidas por ponentes de referencia. Se hacen conferencias, mesas redondas y reuniones entre emprendedores, inversores y asesores, entre otras actividades.

Nos plantearon el reto de ayudarles a desplegar su estrategia de contenidos online y a explicarse con una narrativa renovada y un tono diferenciado. Un elemento central de esta estrategia era el lanzamiento de un nuevo newsletter. El reto que teníamos por delante era desarrollar un plan editorial de contenidos que conectara con los intereses del público target del salón, que generara engagement y que ofreciera contenidos fundamentalmente informativos.


Una web renovada y adaptada a la nueva narrativa
Otro elemento muy relevante de la nueva estrategia de contenidos online era la página web. Trabajando juntamente con su proveedor informático y con el departamento TIC de Fira Barcelona, colaboramos en reestructurarla y dotarla de contenidos alineados con esta nueva identidad.

La página web del BIZBARCELONA jugaba un papel muy importante en la estrategia comunicativa del salón, previamente y durante su celebración, puesto que en ella se iban presentando los participantes, los ponentes y todas las conferencias y actividades programadas. Otra de las tareas clave que teníamos que llevar a cabo era hacernos cargo de los contenidos de todo el programa de actividades en tres idiomas y hacer la subida a su CMS.

Alpinista Samurai - Agència de Content

En un periodo de tiempo ajustado conceptualizamos —en colaboración con el proveedor informático del salón— y pusimos en marcha el nuevo newsletter Bizmagazine. Nos encargábamos de cuidar los contenidos combinando propuestas temáticas propias y de la Bizcommunity, el ecosistema de entidades, empresas y asociaciones vinculadas al BIZBARCELONA. Todos los contenidos se elaboraban en tres idiomas, optimizados a nivel de SEO, tanto on page como off page, y empleando keywords estratégicas. Estos contenidos de calidad favorecían el tráfico orgánico de visitas en la página web del salón de emprendimiento, propiciando que el buscador Google mejorara su page rank y aumentara su visibilidad.

La creación del Bizmagazine también contribuyó a mejorar de manera sustancial la estrategia multicanal del BIZBARCELONA. Los contenidos generados se compartían a través de las diferentes redes sociales y otros canales de comunicación.